Thỏa thuận phát triển dịch vụ lưu trú

In nội dung bài viết

ĐIỀU KIỆN CHUNG

Thỏa thuận Dịch vụ Lưu trú này (“Thỏa thuận”) tạo thành Thỏa thuận pháp lý giữa một công ty độc lập trong lĩnh vực kinh doanh cung cấp các Dịch vụ Lưu trú (“Đối tác”) và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ UP (thương hiệu “UPinns”), là công ty vận hành theo luật Việt Nam và có giấy phép kinh doanh số: 0313612716.

UP Inns cung cấp Dịch vụ UP Inns (như định nghĩa dưới đây) với mục đích cung cấp mối liên hệ với các nhà cung cấp Dịch vụ Lưu trú. Dịch vụ UP Inns cho phép một nhà cung cấp Dịch vụ Lưu trú được cấp phép tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu Dịch vụ Lưu trú từ một Người Dùng sử dụng trang web/ứng dụng UP Inns được cấp phép.

Đối tác được phép cung cấp các Dịch vụ Lưu trú ở (các) tỉnh nơi họ hoạt động, và mong muốn tham gia Thỏa thuận này nhằm truy cập và sử dụng Dịch vụ UP Inns để tăng cường hoạt động kinh doanh lưu trú của mình.

Đối tác thừa nhận và đồng ý rằng UP Inns là nhà cung cấp dịch vụ công nghệ trong ngành dịch vụ lưu trú, không cung cấp các dịch vụ lưu trú, không hoạt động như là một nhà cung cấp dịch vụ lưu trú.

Để sử dụng Dịch vụ UP Inns, Đối tác phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây. Ngay khi Đối tác thực hiện Thỏa thuận này (bằng phương tiên điện tử hoặc bằng cách khác), Đối tác và UP Inns sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được nêu ở đây.

1. Các định nghĩa

Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú

là Trang web/Ứng dụng di động UP Inns cho phép các nhà cung cấp Dịch vụ Lưu trú truy cập Dịch vụ UP Inns nhằm mục đích tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu của Người Dùng đối với các Dịch vụ Lưu trú, được UP Inns tùy ý cập nhật hoặc sửa đổi tùy từng thời điểm.

Mã Đối tác

là khóa mật khẩu và nhận dạng được UP Inns giao cho Đối tác để họ có thể truy cập và sử dụng Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú.

Giá Phòng

có nghĩa như được nêu trong Mục 4.1

Phí Dịch vụ

có nghĩa như được nêu trong Mục 4.4.

Lãnh Thổ

là các khu vực thành phố hoặc quận phường và mà ở đó Đối tác được Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú cho phép nhận các yêu cầu để cung cấp Dịch vụ Lưu trú.

Dịch vụ Lưu trú​

là việc cung cấp các Dịch vụ Lưu trú cho Người Dùng thông qua Dịch vụ UP Inns trong Lãnh Thổ của Đối tác tại Cơ sở Lưu trú của họ.

Dữ liệu UP Inns

là tất cả các dữ liệu liên quan đến việc truy cập và sử dụng Dịch vụ UP Inns theo đây, bao gồm tất cả các dữ liệu liên quan đến Người Dùng (bao gồm Thông tin Người Dùng), tất cả các dữ liệu liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ Lưu trú thông qua Dịch vụ UP Inns và Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú và Mã Đối tác.

Thiết bị UP Inns

là Thiết bị di động do UP Inns sở hữu và kiểm soát được cung cấp cho Đối tác với mục đích duy nhất là Đối tác này sử dụng Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú để cung cấp các Dịch vụ Lưu trú và không phục vụ cho bất kỳ mục đích nào khác.

Dịch vụ UP Inns

là các Dịch vụ điện tử của UP Inns được cung cấp thông qua nền tảng công nghệ kỹ thuật số, là trung gian theo yêu cầu và liên quan đến các Dịch vụ cho phép các Nhà cung cấp Dịch vụ Lưu trú tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu Dịch vụ Lưu trú của Người Dùng đang tìm kiếm Dịch vụ Lưu trú; Dịch vụ UP Inns như vậy bao gồm việc truy cập đến Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú và phần mềm, các trang web, và các Dịch vụ thanh toán liên quan của UP Inns như được mô tả trong Mục 4 dưới đây, và các hệ thống Dịch vụ hỗ trợ liên quan có thể được UP Inns cập nhật hoặc thay đổi tùy từng thời điểm.

Người Dùng

là người dùng cuối được UP Inns cho phép sử dụng trang web/ứng dụng di động của UP Inns nhằm mục đích nhận các Dịch vụ Lưu trú do Đối tác là nhà cung cấp Dịch vụ Lưu trú của UP Inns cung cấp.

Thông tin Người Dùng

là thông tin về Người Dùng cung cấp cho Đối tác liên quan đến yêu cầu của Người Dùng này đối với và sử dụng các Dịch vụ Lưu trú, có thể bao gồm tên, ngày nhận phòng, ngày trả phòng, số khách lưu trú và thông tin liên hệ của Người Dùng.

Cơ sở Lưu trú

là bất kỳ khách sạn/nhà khách/nhà nghỉ/nhà ở/căn hộ dịch vụ của Đối tác: (a) đáp ứng các yêu cầu hiện hành của UP Inns đối với cơ sở tham gia Dịch vụ UP Inns; và (b) UP Inns cho phép Đối tác sử dụng với mục đích cung cấp các Dịch vụ Lưu trú

2. Sử dụng Dịch vụ UP Inns​

2.1 Mã Đối tác

UP Inns sẽ cấp cho mỗi Đối tác một Mã Đối tác để cung cấp các Dịch vụ Lưu trú nhằm cho phép Đối tác truy cập và sử dụng Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú trên một Thiết bị phù hợp với Thỏa thuận này. Đối tác đồng ý rằng sẽ đảm bảo rằng Cơ sở Lưu trú của mình sẽ giữ bảo mật các Mã Đối tác và không chia sẻ Mã Đối tác với bất kỳ bên thứ ba nào không phải là nhân viên tại làm việc Cơ sở Lưu trú này với mục đích cung cấp các Dịch vụ Lưu trú. Đối tác sẽ thông báo ngay cho UP Inns về bất kỳ sự vi phạm thực tế hoặc đáng ngờ nào hoặc việc sử dụng không phù hợp hoặc tiết lộ Mã Đối tác hoặc Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú.

2.2 Cung Cấp các Dịch Vụ Lưu trú

Khi Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú hoạt động, các yêu cầu của Người Dùng đối với các Dịch vụ Lưu trú có thể xuất hiện đối với Đối tác thông qua Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú nếu Đối tác đó có sẵn phòng lưu trú cho Người Dùng. Nếu Đối tác chấp nhận yêu cầu Dịch vụ Lưu trú của Người Dùng, Dịch vụ UP Inns sẽ cung cấp một số Thông tin Người Dùng cho Đối tác này thông qua Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú, bao gồm tên, mã số đặt phòng của Người Dùng và các thông tin khác liên quan về việc lưu trú đã đăng ký. Để tăng cường sự hài lòng của Người Dùng với Dịch vụ UP Inns và các Dịch vụ Lưu trú của Đối tác, Đối tác cần đảm bảo các tiêu chuẩn và chất lượng phục vụ đã cam kết với UP Inns trong thời gian Người Dùng lưu trú. Đối tác thừa nhận và đồng ý rằng một khi Đối tác đã chấp nhận yêu cầu Dịch vụ Lưu trú của Người Dùng, Dịch vụ UP Inns có thể cung cấp một số thông tin về Đối tác cho Người Dùng, bao gồm tên, địa chỉ của cở sở lưu trú và hướng dẫn đường đi đến Cơ sở Lưu trú. Đối tác sẽ không, cũng như đảm bảo rằng Đối tác sẽ không liên hệ với bất kỳ Người Dùng hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào của Người Dùng vì bất kỳ lý do nào ngoài mục đích thực hiện các Dịch vụ Lưu trú. Cũng giống như giữa UP Inns và Đối tác, Đối tác thừa nhận và đồng ý rằng: (a) Đối tác và các nhân viên của mình chịu trách nhiệm duy nhất đối với việc quyết định cách thức hiệu quả, hữu hiệu và an toàn nhất để thực hiện từng trường hợp Dịch vụ Lưu trú và (b) ngoại trừ Dịch vụ UP Inns hoặc bất kỳ Thiết bị UP Inns nào (nếu có), Đối tác phải cung cấp tất cả các Thiết bị, công cụ và những thứ cần thiết khác, với chi phí do Đối tác chịu, để thực hiện các Dịch vụ Lưu trú.

2.3 Mối Quan Hệ giữa Đối tác với Người Dùng

Đối tác thừa nhận và đồng ý rằng việc Đối tác cung cấp các Dịch vụ Lưu trú cho Người Dùng tạo nên một mối quan hệ kinh doanh pháp lý và trực tiếp giữa Đối tác và Người Dùng, trong đó UP Inns không phải là một bên. UP Inns không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với các hành động hoặc không hành động của một Người Dùng liên quan đến các hoạt động của Đối tác hoặc bất kỳ nhân viên nào của họ. Đối tác sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với Người Dùng hoặc các bên thứ ba phát sinh từ việc cung cấp các Dịch vụ Lưu trú. Đối tác thừa nhận và đồng ý rằng họ và các nhân viên của mình sẽ là những người chịu trách nhiệm duy nhất khi đưa ra những cảnh báo hợp lý và phù hợp (bao gồm cả việc duy trì bảo hiểm phù hợp đáp ứng những nhu cầu của tất cả các luật áp dụng) liên quan đến bất kỳ hành động hoặc sự thiếu sót nào của một Người Dùng hoặc bên thứ ba. Đối tác thừa nhận và đồng ý rằng UP Inns có thể công bố thông tin liên hệ và/hoặc bảo hiểm của Đối tác cho Người Dùng khi Người Dùng có yêu cầu hợp lý. Đối tác thừa nhận và đồng ý rằng, trừ khi Người Dùng đồng ý cụ thể, Đối tác không đồng ý hoặc cho phép các cá nhân không phải Người Dùng và/hoặc người đi cùng được sự đồng ý của Người dùng vào ở bất kỳ Cơ sở Lưu trú nào của mình khi thực hiện các Dịch vụ Lưu trú cho Người Dùng này. Đối tác thừa nhận và đồng ý, cũng như đảm bảo rằng nhân viên của mình đồng ý rằng tất cả Người Dùng phải được sử dụng đúng những gì đã đặt, không có sự gián đoạn, ngừng hoặc hủy bỏ không được phép.

2.4 Mối quan hệ giữa Đối tác với UP Inns

Đối tác thừa nhận và đồng ý rằng việc UP Inns cung cấp cho Đối tác Trang web/Ứnng dụng Dịch vụ Lưu trú và Dịch vụ UP Inns tạo ra một mối quan hệ kinh doanh pháp lý và trực tiếp giữa UP Inns và Đối tác. UP Inns không, cũng như không được coi là, chỉ đạo hoặc kiểm soát Đối tác hoặc các nhân viên của Đối tác nói chung hoặc trong hoạt động của mình nói riêng theo Thỏa thuận này, bao gồm liên quan đến hoạt động kinh doanh của Đối tác, trong việc cung cấp các Dịch vụ Lưu trú, các hành động hoặc thiếu sót của các nhân viên của mình, hoặc vận hành và bảo dưỡng của bất kỳ Cơ sở Lưu trú nào. Đối tác và các nhân viên của mình bảo lưu quyền duy nhất của mình trong việc quyết định sẽ sử dụng Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú hoặc Dịch vụ UP Inns vào khi nào, trong bao lâu và với mức giá phòng là bao nhiêu. Đối tác bảo lưu lựa chọn, thông qua Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú, để tìm cách chấp nhận hoặc từ chối hoặc bỏ qua yêu cầu Dịch vụ Lưu trú của Người Dùng thông qua Dịch vụ UP Inns, hoặc hủy một yêu cầu Dịch vụ Lưu trú đã chấp nhận thông qua Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú, tùy thuộc vào các chính sách hủy bỏ hiện hành lúc đó của UP Inns. Đối tác nhận thức và đồng ý rằng UP Inns có quyền hiển thị bất kỳ tên, logo, màu sắc, bảng hiệu hoặc hình ảnh nhận diện thương hiệu của UP Inns ở bất kỳ Cơ sở Lưu trú nào của họ. Những điều nêu trên không áp dụng nếu Đối tác và UP Inns đã đồng ý khác đi hoặc luật pháp yêu cầu như vậy. Đối tác thừa nhận và đồng ý rằng họ có toàn quyền vận hành hoạt động kinh doanh độc lập của mình và tùy ý chỉ đạo các nhân viên của mình, bao gồm khả năng cung cấp các Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào cho bất kỳ bên thứ ba nào riêng biệt và không liên quan đến các Dịch vụ Lưu trú đã được Người Dùng của UP Inns xác nhận đặt phòng. Để rõ ràng, Đối tác hiểu rằng Đối tác hoàn toàn có quyền cung cấp các Dịch vụ Lưu trú cho các Đối tác hiện tại của mình và sử dụng các Dịch vụ ứng dụng phần mềm khác ngoài Dịch vụ UP Inns. UP Inns bảo lưu quyền, vào bất kỳ lúc nào tùy theo quyết định riêng của UP Inns, hủy kích hoạt hoặc hạn chế Đối tác hoặc bất kỳ nhân viên nào của Đối tác truy cập hoặc sử dụng Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú hoặc Dịch vụ UP Inns trong trường hợp vi phạm Thỏa thuận này, việc Đối tác hoặc bất kỳ nhân viên nào của Đối tác làm mất uy tín của UP Inns, hành động hoặc thiếu sót của Đối tác hoặc bất kỳ nhân viên nào của Đối tác gây tổn hại đến thương hiệu, uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của UP Inns do UP Inns toàn quyền xác định. UP Inns cũng bảo lưu quyền hủy kích hoạt hoặc hạn chế Đối tác hoặc bất kỳ nhân viên nào của Đối tác trong việc truy cập hoặc sử dụng Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú hoặc Dịch vụ UP Inns vì bất kỳ lý do nào khác tùy ý và dựa trên lý do hợp lý của UP Inns.

2.5 Xếp Hạng

2.5.1 Đối tác thừa nhận và đồng ý rằng: (a) sau khi nhận được các Dịch vụ Lưu trú, Người Dùng sẽ được Trang web/Ứng dụng di động UP Inns nhắc cung cấp xếp hạng các Dịch vụ Lưu trú này và, tùy ý đưa ra ý kiến hoặc phản hồi về các Dịch vụ Lưu trú này; và (b) sau khi cung cấp Dịch vụ Lưu trú, Đối tác sẽ được Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú nhắc nhở cung cấp xếp hạng Người Dùng và, tùy ý đưa ra ý kiến hoặc phản hồi về Người Dùng. Đối tác phải chỉ dẫn tất cả các nhân viên của mình cung cấp xếp hạng và phản hồi một cách có thiện ý.

2.5.2 Đối tác thừa nhận UP Inns mong muốn rằng Người Dùng có thể truy cập đến các Dịch vụ chất lượng cao thông qua Trang web/Ứng dụng di động UP Inns. Để tiếp tục được truy cập Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú và Dịch vụ UP Inns, Đối tác phải duy trì một mức xếp hạng trung bình bởi Người Dùng vượt mức xếp hạng trung bình tối thiểu chấp nhận được do UP Inns thiết lập cho lãnh thổ đó, UP Inns có thể toàn quyền cập nhật (“Mức Xếp Hạng Trung Bình Tối Thiểu”) tùy từng thời điểm. Trong trường hợp mức xếp hạng trung bình của Cơ sở Lưu trú rơi xuống dưới Mức Xếp Hạng Trung Bình Tối Thiểu, UP Inns sẽ thông báo cho Đối tác, một thời hạn nhất định để nâng mức xếp hạng trung bình của Cơ sở Lưu trú đó lên trên Mức Xếp Hạng Trung Bình Tối Thiểu. Nếu Cơ sở Lưu trú này không tăng mức xếp hạng trung bình của mình lên trên Mức Xếp Hạng Trung Bình Tối Thiểu trong giai đoạn được phép (nếu có), UP Inns có quyền hủy kích hoạt truy cập của Đối tác đến Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú và Dịch vụ UP Inns. Ngoài ra, Đối tác thừa nhận và đồng ý rằng Đối tác không chấp nhận yêu cầu Dịch vụ Lưu trú của Người Dùng nhiều lần trong khi Đối tác đăng nhập vào Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú sẽ tạo ra một trải nghiệm tiêu cực đối với Người Dùng về Trang web/Ứng dụng di động UP Inns. Vì vậy, Đối tác thừa nhận và đảm bảo rằng nếu một Cơ sở Lưu trú không muốn chấp nhận yêu cầu Dịch vụ Lưu trú của Người Dùng trong một khoảng thời gian trên 3 tháng, Cơ sở Lưu trú này sẽ phải đăng xuất khỏi Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú.

2.5.3 UP Inns bảo lưu quyền sử dụng, chia sẻ và hiện thị các mức xếp hạng và bình luận về Cơ sở Lưu trú và Người Dùng theo bất kỳ cách nào có liên quan tới hoạt động kinh doanh của UP Inns mà không cần đến hoặc có sự chấp thuận của Đối tác. Đối tác thừa nhận rằng UP Inns là các nhà phân phối (không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải xác nhận) và không phải là các bên đưa ra mức xếp hạng và ý kiến về Cơ sở Lưu trú và Người Dùng miễn là UP Inns bảo lưu quyền chỉnh sửa hoặc loại bỏ các bình luận trong trường hợp các bình luận này bao gồm nội dung khiêu dâm hoặc các nội dung phản cảm khác, bao gồm tên của một cá nhân hoặc các thông tin cá nhân khác, hoặc vi phạm bất kỳ luật nào về quyền riêng tư, các luật áp dụng khác hoặc các chính sách về nội dung của UP Inns.

2.6 Thiết bị

2.6.1 UP Inns khuyến khích Đối tác sử dụng các Thiết bị UP Inns hoặc Thiết bị của Đối tác đã được cài đặt phần mềm ứng dụng của UP Inns để cung cấp các Dịch vụ Lưu trú và UP Inns sẽ cung cấp chương trình dữ liệu không dây cần thiết cho các Thiết bị như vậy. Đối tác thừa nhận và đồng ý rằng: (a) Thiết bị UP Inns chỉ có thể sử dụng cho mục đích cho phép Đối tác truy cập vào Dịch vụ UP Inns; và (b) các Thiết bị UP Inns không được chuyển giao, cho mượn, bán hoặc cung cấp bằng bất kỳ cách nào cho bất kỳ bên nào không phải là nhân viên đã được chỉ định sử dụng Thiết bị UP Inns này. Đối tác đồng ý sẽ không cung cấp, phân phối hoặc chia sẻ, hoặc cho pháp cung cấp, phân phối hoặc chia sẻ Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú (hoặc bất kỳ dữ liệu nào có liên quan) với bất kỳ bên thứ ba nào. Quyền nêu trên sẽ lập tức chấm dứt và Đối tác sẽ xóa và gỡ bỏ hoàn toàn Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú khỏi bất kỳ Thiết bị nào của Đối tác hoặc hoàn trả lại Thiết bị UP Inns trong trường hợp Đối tác dừng cung cấp Dịch vụ Lưu trú.

Các Thiết bị UP Inns sẽ luôn là tài sản của UP Inns, và ngay khi chấm dứt Thỏa thuận này hoặc chấm dứt hoặc hủy kích hoạt của một Cơ sở Lưu trú, Đối tác đồng ý trả lại cho UP Inns các Thiết bị UP Inns liên quan trong vòng mười (10) ngày. Đối tác thừa nhận và đồng ý rằng nếu không trả lại đúng hạn bất kỳ Thiết bị UP Inns nào, hoặc có hư hại đối với Thiết bị UP Inns ngoài lý do "hao mòn thông thường", sẽ dẫn đến việc bị mất một khoản đền bù tương ứng với giá trị thị trường của Thiết bị tại thời điểm bàn giao.

3. Cơ sở Lưu trú

3.1 Yêu Cầu về Cơ sở Lưu trú

Đối tác thừa nhận và đồng ý rằng mỗi Cơ sở Lưu trú của họ sẽ luôn:

  1. phải được đăng ký và cấp phép phù hợp để vận hành như là một cơ sở cung cấp dịch vụ lưu trú hợp pháp trong Lãnh Thổ;
  2. được Đối tác sở hữu hoặc thuê, hoặc mặt khác thuộc sở hữu hợp pháp của Đối tác;
  3. phù hợp với việc cung cấp Các Dịch vụ Lưu trú mà Thỏa thuận này đề cập; và
  4. duy trì trong tình trạng hoạt động tốt, nhất quán với Các tiêu chuẩn về dịch vụ và tiêu chuẩn của ngành đối với Cơ sở Lưu trú cùng loại và bất kỳ tiêu chuẩn hoặc yêu cầu bổ sung nào trong Lãnh Thổ liên quan hoặc của UP Inns, và trong tình trạng vệ sinh sạch sẽ.​

3.2 Hồ Sơ Chứng Từ

Để đảm bảo sự tuân thủ của Đối tác đối với tất cả Các yêu cầu trong Mục 3.1 nêu trên, Đối tác phải cung cấp cho UP Inns Các bản sao của Giấy đăng ký kinh doanh Dịch vụ lưu trú hoặc Giấy phép kinh doanh hộ cá thể liên quan cung cấp bất kỳ Dịch vụ Lưu trú nào. UP Inns sẽ có quyền kiểm tra Các giấy phép, Giấy chứng nhận này tùy từng thời điểm, khi có yêu cầu, và việc Đối tác không cung cấp hoặc duy trì bất kỳ nội dung nào nêu trên sẽ cấu thành việc vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này.

4. Các Điều Khoản Tài Chính

4.1 Tính Giá Phòng và Thanh Toán cho Đối tác

Đối tác có quyền thu phí cho mỗi trường hợp Dịch vụ Lưu trú đã hoàn thành được cung cấp cho Người Dùng nhận được thông qua Dịch vụ UP Inns (“Giá Phòng”), khi giá phòng như vậy được tính dựa trên một mức giá cơ bản mà Đối tác đã đồng ý với UP Inns cộng với mức phí dịch vụ ở trong Lãnh Thổ liên quan (“Tính Giá Phòng”). Mức giá cơ bản đã bao gồm tất cả các loại phí, thuê hoặc cước phí nào mà Đối tác phải chịu trong khi cung cấp các Dịch vụ Lưu trú, nếu có.
Đối tác: 
(i) chỉ định UP Inns làm đại lý thu nhận Các khoản thanh toán của Đối tác chỉ cho mục đích thu Giá Phòng, phí và thuế áp dụng và, tùy thuộc vào khu vực và/hoặc nếu được Đối tác yêu cầu, từ Người Dùng thay mặt cho Đối tác thông qua chức năng xử lý thanh toán được Dịch vụ UP Inns sử dụng của bên thứ ba; và 
(ii) đồng ý rằng việc Người Dùng thanh toán cho UP Inns sẽ được coi là Người Dùng thanh toán trực tiếp cho Đối tác. Ngoài ra, Các bên thừa nhận và đồng ý rằng cũng giống như giữa Đối tác và UP Inns, Giá Phòng là một mức đã được đề xuất đã bao gồm chi phí dịch vụ, và mức giá cơ bản là mức thu nhập thực tế mà Đối tác có được. Đối tác sẽ luôn có quyền điều chỉnh và tính mức giá cơ bản ít hơn mức giá cơ bản được định trước. UP Inns đồng ý thanh toán cho Đối tác cho các khoản thu nhập đã được trả là mức giá phòng cơ bản đã Thỏa thuận được chốt vào 5 giờ chiều ngày chủ nhật và chuyển khoản cho Đối tác vào ngày thứ hai của tuần tiếp theo. 

4.2 Tư vấn Thay Đổi Cách Tính Giá Phòng

UP Inns bảo lưu quyền tư vấn thay đổi cách Tính Giá Phòng bất kỳ lúc nào dựa trên các yếu tố thị trường và địa phương, và UP Inns sẽ thông báo cho Đối tác trong trường hợp việc thay đổi này sẽ dẫn đến thay đổi Giá Phòng đề xuất. Việc sử dụng liên tục Dịch vụ UP Inns sau bất kỳ sự thay đổi nào như vậy đối với cách Tính Giá Phòng sẽ có nghĩa là Đối tác đã đồng ý với Các thay đổi đó.

4.3 Phí Dịch Vụ

Căn cứ vào việc UP Inns cung cấp Dịch vụ UP Inns, Đối tác đồng ý thanh toán cho UP Inns một khoản phí Dịch vụ trên cơ sở mỗi giao dịch Dịch vụ Lưu trú được tính theo tỷ lệ phần trăm của Mức giá cơ bản như được UP Inns Thỏa thuận cho Đối tác  hoặc phần chênh lệch giữa giá phòng Người dùng phải trả thông qua UP Inns với mức giá cơ bản của Đối tác, lấy mức nào cao hơn, thông qua email hoặc bằng phương thức điện tử khác trong Lãnh Thổ áp dụng tùy từng thời điểm (“Phí Dịch vụ”). UP Inns bảo lưu quyền đề nghị thay đổi Phí Dịch vụ bất kỳ lúc nào dựa trên Các yêu tố thị trường địa phương. Việc sử dụng liên tục Dịch vụ UP Inns sau bất kỳ sự thay đổi nào như vậy đối với việc tính Phí Dịch vụ sẽ có nghĩa là Đối tác đã đồng ý với các thay đổi đó. Ngoài ra, Đối tác đồng ý thanh toán cho UP Inns một khoản phí đặt phòng căn cứ vào việc UP Inns cung cấp ứng dụng Dịch vụ lưu trú và Dịch vụ UP Inns (nếu có).

4.4 Phí Hủy

Đối tác thừa nhận và đồng ý rằng Người Dùng có thể quyết định hủy yêu cầu đối với Dịch vụ Lưu trú đã được Đối tác chấp nhận thông qua Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú tại bất kỳ thời điểm nào trước hoặc trong hành trình của Người dùng. Trong trường hơp Người Dùng hủy một yêu cầu Dịch vụ Lưu trú đã được chấp nhận, UP Inns, có thể thay mặt cho Đối tác, thu từ Người Dùng một khoản phí hủy dựa theo Chính sách Đối tác. Nếu bị thu phí, khoản phí hủy này sẽ được coi là Giá Phòng (bao gồm Phí dịch vụ) đối với Dịch vụ Lưu trú đã hủy nhằm mục đích bồi thường cho Đối tác theo quy định này (“Phí Hủy”). Đối tác thừa nhận và đồng ý tuân thủ các điều khoản về hoàn phí đã nêu trong Chính sách Đối tác đối với Dịch vụ Lưu trú đã hủy và theo quy định về thanh toán, UP Inns sẽ chuyển khoản phí hủy này (sau khi trừ phí dịch vụ) cho Đối tác như một thu nhập thông thường của Đối tác.

4.5 Biên nhận dịch vụ

Như là một phần của Dịch vụ UP Inns, UP Inns cung cấp cho Đối tác một hệ thống cung cấp Các biên nhận dịch vụ cho Người Dùng đối với Dịch vụ Lưu trú đã cung cấp. Ngay sau khi Người dùng hoàn thành Dịch vụ Lưu trú, UP Inns sẽ chuẩn bị một biên nhận áp dụng và xuất biên nhận này cho Người Dùng thông qua email thay mặt cho Đối tác. Các hóa đơn này cũng được cung cấp thông qua email hoặc cổng trực tuyến khả dụng cho Đối tác trên Dịch vụ UP Inns. Các hóa đơn bao gồm Các khoản phân tách được tính cho Người Dùng sử dụng Các Dịch vụ Lưu trú và có thể bao gồm thông tin cụ thể về Cơ sở Lưu trú, thời gian nhận trả phòng, và các dịch vụ lưu trú khác mà Người dùng đã sử dụng. Đối tác sẽ thông báo bất kỳ sự điều chỉnh nào đối với biên nhận của Người Dùng về Dịch vụ Lưu trú đều phải được gửi cho UP Inns bằng văn bản trong vòng ba (3) ngày làm việc sau khi hoàn thành Dịch vụ Lưu trú này. Nếu thiếu thông báo này, UP Inns sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc điều chỉnh nào đối với biên nhận hoặc đối với việc tính toán lại hoặc chi trả Giá Phòng.

4.6 Không Có Khoản Tiền Bổ Sung

Đối tác thừa nhận và đồng ý rằng, vì lợi ích của Các bên, thông qua quảng cáo và tiếp thị, UP Inns có thể tìm kiếm thu hút Người Dùng mới đến với UP Inns và tăng việc sử dụng Trang web/Ứng dụng di động UP Inns của Người Dùng hiện tại. Đối tác thừa nhận và đồng ý rằng việc quảng cáo và tiếp thị như vậy không mang lại cho Đối tác bất kỳ khoản tiền bổ sung nào ngoài số tiền đã được nêu rõ trong Thỏa thuận này.

4.7 Thuế

Đối tác thừa nhận và đồng ý rằng họ được yêu cầu: (a) hoàn thành mọi nghĩa vụ đăng ký thuế và tính toán cũng như chuyển tiền cho mọi nghĩa vụ thuế liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ Lưu trú theo yêu cầu của luật áp dụng; và (b) cung cấp cho UP Inns mọi thông tin về thuế liên quan (bao gồm mã số thuế GTGT hợp lệ của Đối tác, nếu Đối tác nào nhận được một mã số thuế GTGT theo yêu cầu của luật áp dụng). Đối tác cũng thừa nhận và đồng ý rằng Đối tác chịu trách nhiệm đối với Các khoản thuế về thu nhập của mình phát sinh từ việc thực hiện Dịch vụ Lưu trú. Bất kể điều gì mâu thuẫn với Thỏa thuận này, UP Inns có thể, trong quyền hạn hợp lý của mình dựa trên việc xem xét về thuế và quy định áp dụng, thu thập và chuyển thuế phát sinh từ Đối tác và/hoặc cung cấp bất kỳ thông tin về thuế liên quan mà Đối tác đã cung cấp theo Các yêu cầu được nêu trong Mục 4.7 này trực tiếp cho Các cơ quan thuế chính phủ liên quan thay mặt cho Đối tác hoặc ngược lại.

5. Quyền Sở Hữu; Giấy Phép

5.1 Cấp Phép

Tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, UP Inns bằng văn bản này cấp cho Đối tác một giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cho thuê lại, không thể chuyển giao trong thời hạn của Thỏa thuận này, để sử dụng Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ UP Inns của UP Inns chỉ với mục đích cung cấp Dịch vụ Lưu trú cho Người Dùng và theo dõi Giá Phòng và Phí phát sinh. Tất cả mọi quyền không được cấp một cách rõ ràng cho Đối tác đều được bảo lưu bởi UP Inns.

5.2 Các Giới Hạn.

Đối tác sẽ không, cũng như sẽ không cho phép bất kỳ bên nào khác: (a) cấp phép, cấp phép lại, bán, bán lại, chuyển nhượng, chuyển giao, phân phối hoặc cung cấp bằng cách khác hoặc cung cấp cho bất kỳ bên nào khác Dịch vụ UP Inns, Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú hoặc bất kỳ Thiết bị UP Inns nào theo bất kỳ cách nào; (b) chỉnh sửa hoặc làm các công việc phái sinh dựa trên Dịch vụ UP Inns hoặc Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú; (c) sử dụng không phù hợp Dịch vụ UP Inns hoặc Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú, bao gồm việc tạo ra các "đường dẫn" Internet đến bất kỳ bộ phận nào của Dịch vụ UP Inns hoặc Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú, "làm nhái" hoặc "bắt chước" bất kỳ bộ phận nào của Dịch vụ UP Inns hoặc Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú trên bất kỳ trang web hoặc hệ thống nào, hoặc "khai thác" hoặc nhận dữ liệu từ Dịch vụ UP Inns hoặc Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú một cách không phù hợp; (d) thiết kế ngược, dịch ngược, điều chỉnh, hoặc phân tách Dịch vụ UP Inns hoặc Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú, ngoại trừ trường hợp được phép theo luật áp dụng; hoặc (e) gửi các tin nhắn rác hoặc mặt khác gửi các tin nhắn không được yêu cầu hoặc lặp đi lặp lại. Ngoài ra, Đối tác sẽ không, cũng như sẽ không cho phép bất kỳ bên nào khác, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ UP Inns hoặc Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú để: (i) thiết kế hoặc phát triển một sản phẩm hoặc Dịch vụ cạnh tranh hoặc gần tương tự; (ii) sao chép hoặc trích dẫn bất kỳ tính năng, chức năng hoặc nội dung nào từ đó; (iii) khởi chạy hoặc cho khởi chạy trên hoặc liên quan tới Dịch vụ UP Inns một chương trình hoặc script tự động hóa, bao gồm các chương trình web spider, trình thu thập thông tin, rô-bốt, bộ chỉ mục, bốt, vi-rut hoặc sâu, hoặc bất kỳ chương trình nào có thể tạo ra nhiều yêu cầu đối với máy chủ mỗi giây, hoặc tạo gánh nặng không đáng có hoặc cản trở sự vận hành và/hoặc hoạt động của Dịch vụ UP Inns; hoặc (iv) tìm cách để truy cập trái phép vào Dịch vụ UP Inns và các hệ thống hoặc mạng liên quan của nó, tất cả ngoại trừ những hành động này phải được phép theo luật của Việt Nam.

5.3 Quyền Sở Hữu

Dịch vụ UP Inns, Trang web/Ứng dụng Lưu trú và Dữ Liệu UP Inns, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong đó, và các Thiết bị UP Inns là và sẽ vẫn là tài sản của UP Inns. Thỏa thuận này cũng như việc Đối tác sử dụng Dịch vụ UP Inns, Trang web/Ứng dụng Lưu trú hoặc Dữ Liệu UP Inns không trao hoặc cấp cho Đối tác bất kỳ quyền gì: (a) trong hoặc liên quan đến Dịch vụ UP Inns, Trang web/Ứng dụng Lưu trú hoặc Dữ Liệu UP Inns, ngoại trừ giấy phép hạn chế đã được cấp ở trên; hoặc (b) sử dụng hoặc tham chiếu tên công ty, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thương hiệu, nhãn dịch vụ và các dấu hiều quyền sở hữu khác của UP Inns bằng bất kỳ cách nào. Ngoài ra, Đối tác thừa nhận quyền UP Inns đối với tổ hợp các thương hiệu và tên của UP, bao gồm UP Inns, đứng riêng hoặc kết hợp với các chữ cái khác, dấu chấm phẩy, từ, ký hiệu và/hoặc các thiết kế khác, Logo UP Inns và Hướng đến những trải nghiệm khác biệt (“Thương hiệu UP Inns”). Đối tác đồng ý rằng sẽ không, và sẽ đảm bảo rằng sẽ không, tìm cách đăng ký hoặc mặt khác tuyên bố quyền sở hữu đối với Thương hiệu UP Inns, đứng riêng hoặc kết hợp với các chữ cái khác, dấu chấm phẩy, từ, ký hiệu và/hoặc các thiết kế, hoặc đối với bất kỳ dấu hiệu hoặc tên tương tự nào gây nhầm lẫn.

6. Tính Bảo Mật

6.1 Mỗi bên hiểu và đồng ý rằng trong khi thực hiện Thỏa thuận này, mỗi bên có thể truy cập hoặc tiếp xúc, trực tiếp hoặc gián tiếp, Các thông tin bảo mật của bên kia ("Thông Tin Bảo Mật"). Thông Tin Bảo Mật bao gồm Dữ Liệu UP Inns, Mã Đối tác, Thông Tin Người Dùng, số lượng giao dịch, các kế hoạch kinh doanh và tiếp thị, các thông tin về hoạt động, kỹ thuật, tài chính, kinh doanh và các thông tin không công khai khác của mỗi bên (bất kể là đã được tiết lộ bằng văn bản hoặc bằng miệng) mà bên tiết lộ thông tin coi đó là thông tin riêng tư hoặc Bảo Mật hoặc thông tin mà bên kia cần phải biết rằng thông tin đó cần được coi là thông tin Bảo Mật.

6.2 Mỗi bên thừa nhận và đồng ý rằng: (a) tất cả các Thông Tin Bảo Mật sẽ vẫn là tài sản độc quyền của bên tiết lộ; (b) sẽ không sử dụng Thông Tin Bảo Mật của bên kia cho bất kỳ mục đích nào ngoại trừ để thực hiện Thỏa thuận này; (c) bên nhận sẽ không tiết lộ Thông Tin Bảo Mật của bên kia cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ các nhân viên, cán bộ, nhà thầu, đại lý và nhà cung cấp dịch vụ của mình ("Những Người Được Phép") khi cần thiết để thực hiện theo Thỏa thuận này, miễn là Những Người Được Phép bị ràng buộc bằng văn bản đối với các nghĩa vụ Bảo Mật và không sử dụng Thông Tin Bảo Mật theo cách có mức độ bảo vệ thấp hơn so với Các điều khoản ở đây; và (d) bên nhận sẽ trả lại hoặc hủy tất cả các Thông Tin Bảo Mật của bên tiết lộ khi kết thúc Thỏa thuận này hoặc theo yêu cầu của bên kia (tùy thuộc vào luật áp dụng và liên quan đến UP Inns, các yêu cầu lưu trữ hồ sơ nội bộ của mình).

6.3 Bất kể những điều đã nói ở trên, Thông Tin Bảo Mật sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào ở phạm vi mà nó: (a) là hoặc trở thành một phần của miền công cộng do bên nhận không hành động hoặc thiếu sót; (b) thuộc sở hữu của bên nhận trước ngày Thỏa thuận này mà không có nghĩa vụ Bảo Mật; (c) được một bên thứ ba không có nghĩa vụ Bảo Mật đối với thông tin này tiết lộ cho bên nhận; hoặc (d) được yêu cầu phải tiết lộ theo luật, lệnh tòa, trát tòa hoặc thẩm quyền của chính phủ, miễn là bên nhận thông báo cho bên tiết lộ về điều đó và cung cấp cho bên tiết lộ cơ hội hợp lý để phản đối hoặc hạn chế việc tiết lộ được yêu cầu này.

7. Quyền riêng tư

Tùy thuộc vào tất cả luật áp dụng, UP Inns có thể cung cấp cho bên thứ ba bất kỳ thông tin nào (bao gồm thông tin cá nhân và Dữ Liệu UP Inns) về Đối tác được cung cấp theo đây nếu:

(a) có khiếu nại, tranh chấp hoặc xung đột, bao gồm tai nạn, giữa Đối tác và một Người Dùng;

(b) cần thực thi các điều khoản của Thỏa thuận;

(c) được yêu cầu, tùy ý của UP Inns, theo luật hoặc quy định áp dụng;

(d) trong trường hơp cần thiết, tùy ý của UP Inns, để (1) bảo vệ sự an toàn, quyền, tài sản hoặc an ninh của UP Inns, Dịch vụ UP Inns hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, (2) phát hiện, ngăn chặn hoặc mặt khác xử lý gian lận, các vấn đề an ninh hoặc kỹ thuật, và/hoặc (3) ngăn chặn hoặc dừng hoạt động mà UP Inns có toàn quyền, coi là, hoặc có nguy cơ bị coi là phi pháp, phi đạo đức hoặc bị kiện; hoặc

(e) được yêu cầu hoặc trong trường hợp cần thiết, theo toàn quyền của UP Inns cho mục đích bảo hiểm hoặc các mục đích khác liên quan đến khả năng Đối tác có đủ điều kiện hoặc duy trì tính đủ điều kiện để sử dụng Dịch vụ UP Inns. Đối tác hiểu rằng UP Inns có thể lưu giữ Dữ Liệu cá nhân của Đối tác vì các mục đích pháp lý, quản lý, an toàn, và các mục đích cần thiết khác sau khi Thỏa thuận này kết thúc. UP Inns xử lý Dữ Liệu cá nhân phù hợp với chính sách về quyền riêng tư của mình.

8. Bảo hiểm

8.1 Đối tác đồng ý duy trì trong thời hạn của Thỏa thuận này đối với tất cả các Cơ sở Lưu trú được Đối tác vận hành và bảo hiểm trách nhiệm thương mại của Đối tác nhằm bảo vệ thương tật cơ thể và tổn hại tài sản cho bên thứ ba (bao gồm Người dùng) ở mức bảo hiểm thỏa mãn tất cả các luật áp dụng trong Lãnh Thổ. Việc chi trả này cũng phải bao gồm bất kỳ khoản chi trả nào không do lỗi theo quy định của luật pháp trong Lãnh Thổ mà đối tượng được bảo hiểm không từ chối.

8.2 Đối tác đồng ý duy trì trong thời hạn của Thỏa thuận này bảo hiểm bồi thường cho người lao động theo yêu cầu của tất cả các luật áp dụng trong Lãnh Thổ. Nếu luật áp dụng cho phép, Đối tác có thể tự chọn bảo hiểm cho mình đối với Các thương tật trong ngành bằng cách duy trì bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp thay cho bảo hiểm bồi thường cho người lao động. Các nhà thầu phụ của Đối tác cũng có thể, tùy theo mức độ mà luật áp dụng cho phép, duy trì bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp thay cho bảo hiểm bồi thường cho người lao động.

9. Tuyên Bố và Bảo Đảm; Miễn Trừ Trách Nhiệm

9.1 Bởi Đối tác

Đối tác bằng văn bản này tuyên bố và đảm bảo rằng:

(a) họ có đầy đủ năng lực và thẩm quyền tham gia vào Thỏa thuận này và thực hiện các nghĩa vụ theo đó;

(b) họ được tổ chức phù hợp, tồn tại một cách hợp lệ và đảm bảo các điều kiện theo luật của khu vực tài phán sở tại của mình;

(c) chưa tham gia, và trong thời hạn này sẽ không tham gia vào, bất kỳ Thỏa thuận nào cản trở họ tuân thủ Thỏa thuận này;

(d) họ sẽ tuân thủ tất cả các luật áp dụng khi thực hiện Thỏa thuận này, bao gồm cả việc sở hữu và tuân thủ tất cả các giấy phép, đăng ký và Các giấy phép khác của chính phủ cần thiết để cung cấp (i) Dịch vụ Lưu trú theo Thỏa thuận này, và (ii) các Dịch vụ Lưu trú cho bên thứ ba trong Lãnh Thổ nói chung; và (e) họ sẽ yêu cầu tất cả các nhân viên của mình tuân thủ các điều khoản và điều kiện áp dụng được nêu trong Thỏa thuận này và tất cả các luật áp dụng.

9.2 Tuyên Bố Miễn Trách Bảo Đảm.

UP Inns cung cấp, và Đối tác chấp nhận, Dịch vụ UP Inns, Trang web/Ứng dụng Lưu trú và Thiết bị UP Inns trên cơ sở "hiện có" và "nguyên trạng". UP Inns không tuyên bố, bảo đảm hoặc bảo hành rằng việc truy cập của Đối tác hoặc việc sử dụng Dịch vụ UP Inns, Trang web/Ứng dụng Lưu trú hoặc Thiết bị UP Inns:

(a) sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; hoặc

(b) sẽ tạo ra bất kỳ yêu cầu Dịch vụ Lưu trú nào. UP Inns chỉ hoạt động với tư cách là tạo những mối liên hệ theo yêu cầu và dịch vụ liên quan và không tuyên bố bảo đảm hoặc bảo hành đối với các hành động hoặc không hành động của Người Dùng có thể yêu cầu hoặc nhận Dịch vụ Lưu trú từ Đối tác trong Thỏa thuận này, và UP Inns không cần kiểm tra hoặc đánh giá Người Dùng. Bằng việc sử dụng Dịch vụ UP Inns và Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú, Đối tác thừa nhận và đồng ý rằng Đối tác có thể được giới thiệu cho một bên thứ ba (bao gồm cả Người Dùng) có thể gây tổn hại hoặc rủi ro cho Đối tác hoặc Các bên thứ ba khác. Đối tác nên cẩn trọng hợp lý khi tương tác với bên thứ ba mà họ gặp khi sử dụng Dịch vụ UP Inns hoặc Trang web/Ứng dụng Lưu trú. Mặc dù UP Inns được chỉ định làm đại lý thu nhận thanh toán có giới hạn của Đối tác với mục đích nhận thanh toán từ Người Dùng thay mặt cho Đối tác như được nêu trong Mục 4 ở trên, UP Inns khước từ một cách rõ ràng toàn bộ trách nhiệm đối với bất kỳ hành động hoặc sai sót nào của Đối tác, bất kỳ Người Dùng nào hoặc Các bên thứ ba khác.

9.3 Không Có Bảo Hành Dịch Vụ

UP Inns không đảm bảo khả năng sẵn có hoặc thời gian hoạt động của Dịch vụ UP Inns và Trang web/Ứng dụng Lưu trú. Đối tác thừa nhận và đồng ý rằng Dịch vụ UP Inns hoặc Trang web/Ứng dụng Lưu trú có thể không khả dụng bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào (ví dụ, do bảo dưỡng định kỳ hoặc sự cố mạng). Ngoài ra, Dịch vụ UP Inns hoặc Trang web/Ứng dụng Lưu trú có thể có những hạn chế, trì hoãn, và các vấn đề khác vốn có trong việc sử dụng internet và trao đổi thông tin điện tử, và UP Inns không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ, sự cố cung cấp hoặc các tổn hại, trách nhiệm hoặc tổn thất nào khác phát sinh từ các vấn đề này.

10. Bồi Thường

Đối với quan hệ giưa Đối tác và UP Inns, Đối tác chỉ chịu trách nhiệm và sẽ chỉ chịu trách nhiệm cung cấp Dịch vụ Lưu trú của mình. Như vậy, Đối tác sẽ bồi thường, bảo vệ (tùy theo lựa chọn của UP Inns) và đảm bảo UP Inns và Các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhưng người kế nhiệm và những người được chỉ định tương ứng của mình không bị tổn hại trước bất kỳ và tất cả trách nhiệm, chi phí (bao gồm cả chi phí pháp lý), các tổn hại, trừng phạt, tiền phạt, đóng góp an sinh xã hội và thuế phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) sự vi phạm của Đối tác về các tuyên bố, bảo đảm hoặc nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này; hoặc (b) yêu cầu bồi thường của bên thứ ba (bao gồm Người Dùng, cơ quan quan lý và cơ quan có thẩm quyền của chính phủ) trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ Lưu trú hoặc sử dụng Dịch vụ UP Inns của Đối tác.

11. Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý

UP Inns sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận này vì bất kỳ nội dung nào sau đây, bất kể dựa trên hợp đồng, sai lầm cá nhân hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, ngay cả khi một bên đã được thông báo về khả năng của những tổn hại này: (i) bất kỳ loại tổn hại ngẫu nhiên, bị trừng phạt, đặc biệt, ngoại lệ, hậu quả và các tổn hại gián tiếp nào khác bất kỳ; hoặc (ii) tổn hại tài sản của Đối tác hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc mất mát hoặc thiếu chính xác của Dữ Liệu hoặc tổn thất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, việc sử dụng và các lợi thế kinh tế khác. Ngoại trừ trường hợp nghĩa vụ của UP Inns phải thanh toán khoản tiền nợ Đối tác theo Mục 4 ở trên, nhưng phải chịu bất kỳ hạn chế nào hoặc điều khoản nào khác có trong Thỏa thuận này mà được áp dụng ở đây trong bất kỳ trường hợp nào thì trách nhiệm của UP Inns theo Thỏa thuận này cũng sẽ không vượt quá số tiền Phí Dịch vụ thực tế đã trả hoặc cần phải trả cho UP Inns theo đây trong giai đoạn sáu (6) tháng ngay trước sự kiện dẫn đến yêu cầu bồi thường này. Đối tác thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ và mọi yêu cầu bồi thường mà Đối tác có hoặc có ý định có đối với UP Inns cần được thông báo cho UP Inns trong vòng một (1) năm sau (các) sự kiện dẫn đến yêu cầu bồi thường này và rằng Đối tác bị mất tất cả các quyền liên quan đến yêu cầu bồi thường đó nếu Đối tác không làm như vậy. Các hạn chế này không nhằm hạn chế trách nhiệm không thể loại trừ theo luật áp dụng.

12. Thời Hạn và Kết Thúc

12.1 Thời Hạn

Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày Đối tác thực hiện Thỏa thuận này (bằng phương tiện điện tử hoặc bằng cách khác) và sẽ tiếp tục cho đến khi chấm dứt như được nêu ở đây.

12.2 Chấm Dứt

Bất kỳ bên nào đều có thể chấm dứt Thỏa thuận này:

(a) không cần có lý do vào bất kỳ lúc nào sau bảy (7) ngày thông báo trước cho bên kia;

(b) ngay lập tức, không cần thông báo, do bên kia vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này; hoặc

(c) ngay lập tức, không cần thông báo, trong trường hợp bên kia không có khả năng thanh toán hoặc phá sản, hoặc khi bên kia nộp yêu cầu dừng thanh toán (hoặc hành động hoặc sự kiện tương tự) đối với bên chấm dứt. Ngoài ra, UP Inns có thể chấm dứt Thỏa thuận này hoặc hủy kích hoạt Đối tác ngay lập tức, không cần thông báo, liên quan đến Đối tác trong trường hợp Đối tác, tùy từng trường hơp, không có đẻ trình độ, theo luật áp dụng hoặc các tiêu chuẩn và chính sách của UP Inns, để cung cấp Dịch vụ Lưu trú, hoặc theo cách khác được nêu trong Thỏa thuận.

12.3 Hiệu Lực Chấm dứt

Về việc chấm dứt Thỏa thuận này, Đối tác, sẽ: (a) nhanh chóng trả lại UP Inns tất cả các Thiết bị UP Inns; và (b) xóa tức thời và toàn bộ Trang web/Ứng dụng Dịch vụ lưu trú ra khỏi mọi Thiết bị có liên quan. Các nghĩa vụ về việc thanh toán các khoản còn lại và các Mục 1, 2.3, 2.5, 4.7, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15 sẽ vẫn tiếp tục được áp dụng khi chấm dứt Hợp Đồng này.

13. Mối Quan Hệ giữa Các Bên

13.1 Ngoại trừ những điều được quy định rõ ràng trong văn bản này liên quan đến việc UP Inns đóng vai trò là đại diện thu nhận các khoản thanh toán có giới hạn chỉ nhằm mục đích thu các khoản thanh toán từ Người Dùng thay mặt cho Đối tác, mối quan hệ giữa các bên theo Thỏa thuận này chỉ là mối quan hệ giữa các nhà thầu độc lập. Các bên đồng ý rõ ràng rằng:

(a) Thỏa thuận này không phải là Thỏa thuận tuyển dụng, cũng không tạo ra mối quan hệ tuyển dụng (bao gồm từ khía cạnh luật lao động, luật thuế hoặc luật an sinh xã hội), giữa UP Inns và Đối tác; và

(b) không có quan hệ liên doanh, quan hệ thân tình, hoặc quan hệ đại lý nào tồn tại giữa UP Inns và Đối tác.

13.2 Đối tác không có quyền ràng buộc UP Inns và cam kết không tự tách ra với tư cách là nhân viên, đại lý hoặc đại diện được ủy quyền của UP Inns. Theo ngụ ý của những điều luật bắt buộc hoặc các quy định khác, Đối tác cũng có thể được coi là nhân viên, đại lý hoặc đại diện của UP Inns, Đối tác cam kết và đồng ý bồi thường, bảo vệ (theo lựa chọn của UP Inns) và không để UP Inns bị ảnh hưởng và chịu những yêu cầu bồi thường của bất kỳ cá nhân, tổ chức, nhà quản ý hoặc cơ quan chính phủ nào dựa trên mối quan hệ đại diện, đại lý hoặc tuyển dụng được ngụ ý này.

13.3 Đối tác thừa nhận và đồng ý rõ ràng rằng bằng việc đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, Đối tác sẽ thực hiện Dịch vụ Lưu trú một cách chính thức và, như thế, UP Inns sẽ xem Đối tác là những người có trách nhiệm đóng thuế theo tất cả các quy định thuế GTGT và thuế gián tiếp hiện hành.

14. Các Điều Khoản Khác

14.1 Sửa Đổi

UP Inns bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào, có hiệu lực ngay khi phát hành bản cập nhật của Thỏa thuận này nếu áp dụng, trên cổng trực tuyến sẵn cho Đối tác trên Dịch vụ UP Inns. UP Inns có quyền thay đổi bất kỳ thông tin tham khảo nào trên các đường dẫn siêu liên kết từ Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào. Đối tác, bằng văn bản này, thừa nhận và đồng ý rằng, bằng việc sử dụng các Dịch vụ UP Inns, hoặc tải về, cài đặt hoặc sử dụng Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú, Đối tác sẽ chịu sự ràng buộc với bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào trong tương lai đối với Thỏa thuận này, thông tin tham khảo tại các đường dẫn siêu liên kết hoặc các tài liệu kèm theo văn bản này, bao gồm liên quan đến Tính Giá Phòng. Việc tiếp tục sử dụng các Dịch vụ UP Inns hoặc Trang web/Ứng dụng Dịch vụ Lưu trú sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ có nghĩa là Đối tác đã đồng ý với các thay đổi đó.

14.2 Các Điều Khoản Bổ Sung

Các điều khoản bổ sung có thể áp dụng khi sử dụng Dịch vụ UP Inns của Đối tác, chẳng hạn như các điều khoản và chính sách sử dụng liên quan đến những đặc điểm và chức năng nhất định, được sửa đổi bất kỳ lúc nào (“Các Điều Khoản Bổ Sung”). Đối tác có thể được thông báo về các Điều Khoản Bổ Sung vào bất kỳ lúc nào. Các Điều Khoản Bổ Sung là những điều khoản thêm vào, và sẽ là một phần của Thỏa thuận này. Các Điều Khoản Bổ Sung sẽ được ưu tiên áp dụng trước Thỏa thuận này trong trường hợp có mâu thuẫn.

14.3 Tính Hiệu Lực Từng Phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này được coi là phi pháp, không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện, toàn bộ hoặc một phần, thì điều khoản hoặc một phần của nó, theo bất kỳ quy định nào của pháp luật, sẽ không phải là một phần của Thỏa thuận này nhưng tính hợp pháp, tính hiệu lực và khả năng thực hiện được của phần còn lại trong Thỏa thuận sẽ không bị ảnh hưởng. Trong trường hợp đó, các bên sẽ thay thế (phần của) điều khoản phi pháp, không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện được bằng một (phần của) điều khoản hợp pháp, có hiệu lực và có thể thực hiện được ở mức tối đa nhất có thể, có hiệu lực tương tự như (phần của) điều khoản phi pháp, không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện được, bất kể nội dung và mục đích của Thỏa thuận này là gì.

14.4 Chuyển Nhượng

Đối tác không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao toàn bộ hoặc một phần Thỏa thuận này hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo các điều khoản của Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên còn lại. UP Inns có thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao toàn bộ hoặc một phần Thỏa thuận này hoặc bất kỳ hoặc toàn bộ quyền hoặc nghĩa vụ theo các điều khoản của Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần sự đồng ý.

14.5 Toàn Bộ Thỏa thuận

Thỏa thuận này, bao gồm các căn cứ lập Thỏa thuận và tất cả các Điều Khoản Bổ Sung, tạo thành toàn bộ Thỏa thuận và biên ghi nhớ của các bên liên quan đến nội dung chính và các sửa đổi, thay thế đối với các Thỏa thuận hoặc các cam kết hiện hành hoặc trước đó liên quan tới nội dung chính. Trong Thỏa thuận này, từ ''bao gồm'' nghĩa là ''bao gồm, nhưng không giới hạn". Các căn cứ lập Thỏa thuận là một phần của Thỏa thuận này.

14.6 Không Có Các Bên Thụ Hưởng Thứ Ba

Đối tác thừa nhận rằng không có bên thụ hưởng thứ ba đối với Thỏa thuận này. Không có điều gì trong Thỏa thuận này nhằm hoặc sẽ được hiểu là để tạo ra bất kỳ yêu cầu thụ hưởng của bên thứ ba nào.

14.7 Các Thông Báo

Bất kỳ thông báo nào của UP Inns tới Đối tác về Thỏa thuận này sẽ được gửi đi bằng thư điện tử tới địa chỉ hòm thư điện tử liên kết với tài khoản của Đối tác hoặc bằng cách đăng trên cổng trực tuyến sẵn có với Đối tác trên các Dịch vụ UP Inns. Bất kỳ thông báo nào của Đối tác tới UP Inns theo Thỏa thuận này sẽ được gửi bằng cách liên hệ với UP Inns tại địa chỉ http://upinns.com trong mục ''Liên Hệ Với Chúng Tôi”.

15. Luật Điều Chỉnh; Trọng Tài

Trừ nhưng điều được nêu trong Thỏa thuận này, Thỏa thuận sẽ được điều chỉnh một cách riêng biệt và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Tuy nhiên, bất kỳ tranh chấp, xung đột hoặc tranh cãi nào phát sinh từ hoặc nhìn chung có mối liên hệ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, bao gồm những điều liên quan tới tính hiệu lực, việc xây dựng hoặc khả năng thực hiện Thỏa thuận, trước hết sẽ được tiến hành dựa trên thương lượng giữa các bên. Nếu tranh chấp nói trên không được giải quyết trong vòng sáu mươi (60) ngày sau khi kết thúc thương lượng sẽ được đệ trình lên Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC). Trường hợp tranh chấp vẫn không thể được giải quyết thì sẽ được gửi đến Tòa Án TP.HCM, Việt Nam để phán quyết. Tất cả các án phí sẽ do bên thua kiện chi trả.

Bằng cách nhấp chuột vào ''Tôi đồng'' hoặc ký vào bên dưới (như được luật áp dụng quy định), Đối tác thừa nhận một cách rõ ràng rằng Đối tác đã đọc, hiểu và thực hiện các bước nhằm cân nhắc kỹ lưỡng những hệ quả của Thỏa thuận này, rằng Đối tác đồng ý chịu ràng buộc với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, và rằng Đối tác đủ tư cách pháp lý để ký kết Thỏa thuận này cùng với UP Inns.